ការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំពីការលក់ខួបលើកទីណ័រស្ត្រូត្រូ

ចំនូលចិត្តរបស់ខ្ញុំពីការលក់ខួបលើកទីណាន់ដូត្រូ

ក្នុងស្ថានភាពអ្នកថ្មីនៅទីនេះវាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា Nordstrom ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមិនគួរឱ្យជឿដូចជាការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដូចជាការត្រឡប់មកវិញដែលទទួលបានការភាន់ច្រឡំ (YEP អ្នកក៏មិនចាំបាច់ចេញពីឡាននិងឡានដឹកទំនិញរបស់អ្នកដែរ ប៉ះជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលមានសក្តានុពលជាងនេះទៅទៀត) និងសមាជិកភាពរីករាយរបស់ក្លឹប Nordy ដែលអ្នកអាចធ្វើបានរាល់ពេលដែលអ្នកទិញទំនិញ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *